Usnesení rady ze dne 18. 8. 2004 č. 619

k uzavření Smlouvy o nájmu bytu Šrobárova 23/2391V – Marešová Andrea

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost xxxxxxxxxx o uzavření Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou s měsíční platbou nájemného v ul. Šrobárova 23/2391V, Praha 3, uzavřené na základě výběrového řízení, vyhodnoceného usnesením Rady městské části č. 244 ze dne 23. 4. 2003

II.  s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou a to od 1. 12. 2004 za podmínky placení ročního nájemného ve výši 101 696 Kč, placeného v pravidelných měsíčních splátkách, dle vzorové smlouvy schválené usnesením Obvodní rady M. č. Praha 3 č. 295 ze dne 25. 7. 2000

III.  u k l á d á
1. vedoucí OBNP
1.1. uzavřít smlouvu dle bodu II.

Ing. Bohuslav N i g r i n           Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části