Usnesení rady ze dne 18. 8. 2004 č. 597

k přijetí nadačního příspěvku na realizaci projektu “Žižkovský nekonvenční podzim” – společný koncert Hary Gipsy Band a Filharmonie Hradec Králové

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s přijetím nadačního příspěvku od nadace Život umělce ve výši 10 000 Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s realizací VIII. ročníku “Žižkovského nekonvenčního podzimu 2004” – společný koncert Hary Gipsy Band a Filharmonie Hradec Králové dle smlouvy “O poskytnutí nadačního příspěvku”, která je uvedena v příloze tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat přiloženou smlouvu

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části