Usnesení rady ze dne 18. 8. 2004 č. 595

ke spolupořadatelství na realizaci VIII. ročníku Vinohradského vinobraní mezi Městskými částmi Praha 3 a 2

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s realizací VIII. ročníku Vinohradského vinobraní a s produkčním zajištěním projektu dle “Smlouvy o spolupořadatelství”, která je uvedena v příloze tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat tuto smlouvu

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části