Usnesení rady ze dne 18. 8. 2004 č. 594

k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 3, Vozová 5/953

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 3, Vozová 5/953 ve výši 100 tis. Kč

II.  u k l á d á
1. ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 3, Vozová 5/953
1.1. převést 100 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části