Usnesení rady ze dne 18. 8. 2004 č. 593

k poskytnutí peněžitého daru z Fondu starosty za výtvarné služby pro soutěže, vyhlašované MČ Praha 3

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
poskytnutí peněžitého daru z Fondu starosty ve výši 5 000 Kč xxxxxxxxxx, bytem Španielova 1276, Praha 6, za výtvarné služby pro soutěže vyhlašované MČ Praha 3

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1.1. zajistit výplatu peněžitého daru

Ing. Bohuslav N i g r i n           Milan Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části