Usnesení rady ze dne 18. 8. 2004 č. 592

k poskytnutí finančních prostředků z Fondu starosty

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
poskytnutí finančních prostředků z Fondu starosty v celkovém objemu 10 395 Kč následovně:

1. moderování veřejné debaty o ZPS dne 14. 6. 2004: 10 000 Kč
2. věcný dar ředitelce Gymnázia Sladkovského nám. 395 Kč

II. u k l á d á
1. vedoucímu OE
1.1. zajistit realizaci tohoto usnesení

Ing. Bohuslav N i g r i n           Milan Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části