Usnesení rady ze dne 18. 8. 2004 č. 591

k úpravě rozpočtu výdajů roku 2004

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu výdajů Městské části Praha 3 na rok 2004 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části