Usnesení rady ze dne 18. 8. 2004 č. 590

ke změně zvláštní části Organizačního řádu Úřadu městské části – Odbor Kancelář úřadu, Odbor občansko správní, Odbor kultury, Odbor dopravy, Odbor životního prostředí, Odbor sociálních věcí, Odbor státní sociální podpory, Odbor živnostenský, Odbor výstavby

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
změnu zvláštní části Organizačního řádu Úřadu městské části

1. Odbor Kancelář úřadu - příloha č. 1 tohoto usnesení

2. Odbor občansko správní - příloha č. 2 tohoto usnesení

3. Odbor kultury - příloha č. 3 tohoto usnesení

4. Odbor dopravy - příloha č. 4 tohoto usnesení

5. Odbor životního prostředí - příloha č. 5 tohoto usnesení

6. Odbor sociálních věcí - příloha č. 6 tohoto usnesení

7. Odbor státní sociální podpory - příloha č. 7 tohoto usnesení

8. Odbor živnostenský - příloha č. 8 tohoto usnesení

9. Odbor výstavby - příloha č. 9 tohoto usnesení

 

II.  u k l á d á
1. Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ
1.1. zajistit doplnění schválených změn do Organizačního řádu Úřadu městské části

Ing. Bohuslav N i g r i n        Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části