Usnesení rady ze dne 18. 8. 2004 č. 589

k poskytnutí půjčky zaměstnanci Městské části Praha 3, Úřadu městské části

Rada městské části

 

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
návrh tajemnice Úřadu městské části na poskytnutí bezúročné půjčky zaměstnankyni Městské části Praha 3, Úřadu městské části, paní xxxxxxxxxx

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
poskytnutí bezúročné půjčky zaměstnankyni Městské části Praha 3, Úřadu městské části, paní xxxxxxxxxx  ze Zaměstnaneckého fondu Městské části Praha 3 ve výši 20 000 Kč za těchto podmínek:
- doba splatnosti nejvýše 5 let s odkladem splátek o 2 roky
- zajištění splátek půjčky dohodou o srážkách z platu
- v případě ukončení pracovního poměru je půjčka splatná dnem ukončení pracovního poměru

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části