Usnesení rady ze dne 18. 8. 2004 č. 588

k podzemním garážím Vinohradská 114

Rada městské části

 

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
1. podání xxxxxxxxxx  k soudnímu sporu ve věci podzemních garáží Vinohradská ul. 114, které je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení
2. odpověď Prof. xxxxxxxxxx , CSc., která je uvedena v příloze č. 2 tohoto usnesení

II.  p o v ě ř u j e
1. Ing. D. Reisiegela, zástupce starosty
1.1. vést jednání s protistranou o možném vyřešení sporu dohodou

III.  u k l á d á
1. Správě komunálního majetku Praha 3, a.s.
1.1. prověřit možnost vybudování samostatného přístupu do podzemních garáží v majetku Městské části Praha 3 v prostoru domu č.p. 1756, Libická ul. s aktuálním odhadem finančních nákladů
termín: 31. 8. 2004

Ing. Bohuslav N i g r i n           Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části