Usnesení rady ze dne 28. 12. 2004 č. 951

k předání osvědčení nastoupenému členu zastupitelstva podle § 56 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí pro volební období 2002 - 2006

Rada městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í

zánik mandátu /rezignaci/ pana xxxxxxxxxx ke dni 27.12.2004, volební obvod 3, volební strana Demokraté xxxxxxxxxx - Sdružení politických stran Evropští demokraté, Občanská demokratická aliance, Cesta změny a nezávislých kandidátů dle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů

II.  p ř e d á v á

ke dni 28. 12. 2004 dle § 56 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí osvědčení nastoupenému členu zastupitelstva panu Jaromíru Císařovi, volební obvod 3, volební strana Demokraté xxxxxxxxxx - Sdružení politických stran Evropští demokraté, Občanská demokratická aliance, Cesta změny a nezávislých kandidátů, jako prvnímu náhradníkovi podle § 45 odst. 5 zákona č. 491/2001 Sb., pro volební období 2002 – 2006

III.  u k l á d á

1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. seznámit s touto skutečností Zastupitelstvo městské části
2. vedoucí OOS
2.1. zaslat toto usnesení a osvědčení panu xxxxxxxxxx

Ing. Bohuslav N i g r i n                Milan Č e s k ý
zástupce starosty                     starosta městské části