Usnesení rady ze dne 15. 12. 2004 č. 950

k uzavření kupní smlouvy s Karolínou Neprašovou a smlouvy o dílo s firmou Metrostav a. s. na výstavbu pomníku Jaroslava Haška

Rada městské části

I.  s o u h l a s í

1. s uzavřením kupní smlouvy s xxxxxxxxxx, která je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení
2. s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Metrostav a. s. na vybudování sochy, která je uvedena v příloze č. 2 tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat výše uvedené smlouvy

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části