Usnesení rady ze dne 15. 12. 2004 č. 949

k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části ze dne 14. 12. 2004 k poskytnutí finančních prostředků na sociální účely na základě předloženého požadavku

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
navržený dar na sociální účely
1. REMEDIUM Praha, občanské sdružení
xxxxxxxxxx, manažerka programů pro seniory
130 00 Praha 3, Vinohradská 176: 50 000 Kč

III.  s o u h l a s í
s poskytnutím daru z fondu sociálního a zdravotního
1. EMAUZSKÝ DŮM Prachatice
xxxxxxxxxx, vedoucí
383 01 Prachatice, Děkanská 31: 8 000 Kč
2. Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu, o. p. s.
xxxxxxxxxx, projektová manažerka
130 00 Praha 3, Sudoměřská 33: 15 000 Kč

IV.  u k l á d á
1. vedoucí OE
1.1. zajistit realizaci bodu III. tohoto usnesení

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části