Usnesení rady ze dne 15. 12. 2004 č. 948

k podnětům komise sociální a zdravotní Rady městské části

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zápis ze zasedání komise sociální a zdravotní Rady městské části ze dne 14. 12. 2004

II.  s o u h l a s í
s úpravou provozu Lékařské služby první pomoci v Praze 3

1. dospělá část – zachování provozu LSPP ve všední den od 18,00 do 23,00 hodin, dny pracovního volna a klidu včetně sobot a nedělí od 8,00 do 20,00 hodin

2. dětská část – zachování provozu ve všední den od 18,00 do 21,00 hodin, dny pracovního volna a klidu včetně sobot a nedělí od 8,00 do 20,00 hodin

3. návštěvní služba – v přechodném období do 31. 3. 2005 zachování stávajícího stavu, od 1. 4. 2005 ukončení služby

III.  u k l á d á
1. vedoucí oddělení zdravotnictví
1.1. realizaci bodu II. tohoto usnesení
2. vedoucí oddělení personální práce a mezd
2.1. přijmout personální opatření dle bodu II.

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části