Usnesení rady ze dne 15. 12. 2004 č. 947

ke zrušení komise Rady městské části pro přestavbu stadionu Viktoria Žižkov

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
1. zápis č. 2 z jednání komise pro přestavbu stadionu Viktoria Žižkov
2. zprávu o činnosti komise pro přestavbu stadionu Viktoria Žižkov

II.  r u š í
komisi pro přestavbu stadionu Viktoria Žižkov ve složení
předseda: Pavel Hurda
místopředseda: Ing. Bohuslav Nigrin
člen: MUDr. Marek Zeman
tajemník: Ing. Jiří Louša

Ing. Bohuslav N i g r i n           Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části