Usnesení rady ze dne 15. 12. 2004 č. 944

k prodeji ½ domu čp. 839, Chlumova 28, s pozemkem p. č. 888, vše k. ú. Žižkov, Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku č. 61/2004 ze dne 14. 12. 2004, které je přílohou tohoto usnesení

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
prodej ½ domu čp. 839, Chlumova 28, s pozemkem p. č. 888, vše k. ú. Žižkov, Praha 3, spoluvlastníkovi za cenu dohodou ve výši 1 000 000 Kč

III.  u k l á d á
1. M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty
1.1. předložit prodej Zastupitelstvu městské části k projednání

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části