Usnesení rady ze dne 15. 12. 2004 č. 943

k podnětům komise obchodu a služeb Rady městské části

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zápis č. 21 ze zasedání komise obchodu a služeb Rady městské části ze dne 13. 12. 2004

II.  s c h v a l u j e
doporučení komise obchodu a služeb Rady městské části
1. volné nebytové prostory
2. žádosti o změnu nájemní smlouvy
3. žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
4. žádost o převod nájemní smlouvy
5. žádost o podnájem
6. žádost o snížení nájmu – nájem 900 Kč/m2/rok za předpokladu, že se nejedná o I. kategorii
7. žádosti o zpětvzetí výpovědi
8. ukončení nájmu, výpovědi
9. žádost o přidělení nebytového prostoru
10. právní záležitosti
11. žádosti – různé
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

III.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
dar Klubu přátel Žižkova ve výši 55 000 Kč z fondu starosty

Ing. Bohuslav N i g r i n           Milan Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části