Usnesení rady ze dne 15. 12. 2004 č. 942

k žádostem bytových družstev o poskytnutí zpětného čerpání z fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s poskytnutím zpětného čerpání bytovým družstvům v souladu s přílohou č. 1 tohoto usnesení v celkové výši 511 464 Kč z fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
podle přílohy č. 1 tohoto usnesení poskytnutí zpětného čerpání z fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části