Usnesení rady ze dne 15. 12. 2004 č. 941

k souhlasu se smlouvami o zřízení práva věcného břemene na pozemek p. č. 3566/4 a 3566/5 k. ú. Žižkov ve prospěch Narex Consult a. s. a na pozemek p. č. 3566/16 k. ú. Žižkov ve prospěch Městské části Praha 3

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
smlouvy o zřízení práva věcného břemene na pozemek p. č. 3566/4 a 3566/5 k. ú. Žižkov ve prospěch Narex Consult a. s. a na pozemek p. č. 3566/16 k. ú. Žižkov ve prospěch Městské části Praha 3, které jsou přílohou tohoto usnesení č. 1 a č. 2

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat shora citované smlouvy o zřízení práva věcného břemene

Ing. Bohuslav N i g r i n           Milan Č e s k ý
zástupce starosty                 starosta městské části