Usnesení rady ze dne 15. 12. 2004 č. 940

k souhlasu s bezplatným pronájmem prostor radnice k uskutečnění benefice s názvem “Náš host” dne 11. 1. 2005

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost administrátora žižkovských farností p. xxxxxxxxxx o bezplatný pronájem prostor radnice (zasedací místnost v 1. patře)

II.  s o u h l a s í
s bezplatným pronájmem těchto prostor k uskutečnění besedy s ombudsmanem dne 11. 1. 2005 od 18,00 hodin

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části