Usnesení rady ze dne 15. 12. 2004 č. 939

k prodeji pozemku parc. č. 3566/22 v k. ú. Žižkov, Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku č. 59 ze dne 30. 11. 2004, které je přílohou tohoto usnesení

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
prodej pozemku parc. č. 3566/22 v k. ú. Žižkov, Praha 3, Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 307 230 Kč

III.  u k l á d á
1. Ing. D. Reisiegelovi, zástupci starosty
1.1. předložit prodej Zastupitelstvu městské části k projednání

Ing. Bohuslav N i g r i n           Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části