Usnesení rady ze dne 15. 12. 2004 č. 938

k  umístění stavby EUROTEL s. r. o., Optická trasa ÚTB, Olšanská 6 – Basilejské náměstí na pozemku parc. č. 4391/2 k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
- umístění stavby EUROTEL s. r. o., Optická trasa ÚTB Olšanská 6 – Basilejské náměstí na pozemku parc. č. 4391/2 k. ú. Žižkov
- souhlas s umístěním stavby EUROTEL s. r. o., Optická trasa ÚTB Olšanská 6 – Basilejské náměstí na pozemku parc. č. 4391/2 k. ú. Žižkov, který je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat shora citovaný souhlas s umístěním stavby EUROTELU s. r. o., optická trasa

Ing. Bohuslav N i g r i n           Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části