Usnesení rady ze dne 15. 12. 2004 č. 937

k  umístění stavby Český Telecom, PH 10, Karlín, ÚPS, KA 100 Těšnov, P-033-2-1021, na pozemku parc. č. 4355/3 k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
- umístění stavby Český Telecom, PH 10, Karlín, ÚPS, KA 100 Těšnov, P-033-2-1021, na pozemku parc. č. 4355/3 k. ú. Žižkov
- souhlas s umístěním stavby Český Telecom, PH 10, Karlín, ÚPS, KA 100 Těšnov, P-033-2-1021, na pozemku parc. č. 4355/3 k. ú. Žižkov, který je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat shora citovaný souhlas s umístěním stavby Českého Telecomu na připojení

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části