Usnesení rady ze dne 15. 12. 2004 č. 935

k žádosti o svěření pozemku parc. č. 2183/149 v k. ú. Žižkov, Praha 3

Rada městské části

I.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
žádost o svěření pozemku parc. č. 2183/149 v k. ú. Žižkov, Praha 3 dle geometrického plánu č. 1531 – 12/2004 ze dne 20. 9. 2004

II.  u k l á d á
1. Ing. D. Reisiegelovi, zástupci starosty
1.1. předložit žádost o svěření výše citovaného pozemku k projednání Zastupitelstvu městské části

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části