Usnesení rady ze dne 15. 12. 2004 č. 933

k podpisu protokolu č. PP/23/07/750/2004 o fyzickém předání pozemků v k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s uzavřením protokolu č. PP/23/07/750/2004 o fyzickém předání pozemků v k. ú. Žižkov, který je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat výše uvedený protokol

Ing. Bohuslav N i g r i n           Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části