Usnesení rady ze dne 15. 12. 2004 č. 932

k protokolu z provedené kontroly v příspěvkové organizaci Mateřská škola Pražačka, Za Žižkovskou vozovnou 17, Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
protokol z provedené kontroly v příspěvkové organizaci Mateřská škola Pražačka, Za Žižkovskou vozovnou 17, Praha 3 zaměřené na hospodaření organizace za rok 2003, který je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. ředitelce příspěvkové organizace Mateřksá škola Pražačka, Za Žižkovskou vozovnou 17, Praha 3
1.1. odstranit vytčené nedostatky a podat Radě městské části zprávu o odstranění nedostatků

Ing. Bohuslav N i g r i n        Milan Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části