Usnesení rady ze dne 1. 12. 2004 č. 871

ke stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497

Rada městské části

I.  s t a n o v u j e
plat ředitelce příspěvkové organizace Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497, xxxxxxxxxx s účinností od 1. 12. 2004 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. příspěvkové organizaci
1.1. zajistit vyplácení platu řediteli organizace

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části