Usnesení rady ze dne 1. 12. 2004 č. 870

ke Směrnici k provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek Městské části Praha 3 za rok 2004

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
Směrnici k provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek Městské části Praha 3 za rok 2004, která je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. ředitelům příspěvkových organizací Městské části Praha 3, pověřeným zaměstnancům Úřadu městské části Praha 3, řediteli SKM Praha 3, a. s., likvidátorovi Bytového podniku Praha 3 a likvidátorovi Restauracím Praha 3 v likvidaci
1.1. postupovat dle uvedené směrnice

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části