Usnesení rady ze dne 1. 12. 2004 č. 869

k mimořádným odměnám ředitelů kulturních zařízení zřizovaných Městskou částí Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
mimořádné odměny kulturních zařízení zřizovaných Městskou částí Praha 3

II.  s o u h l a s í
s vyplacením mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací Městské části Praha 3 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení
xxxxxxxxxx
za aktivní přístup při realizaci oprav a celkové rekonstrukci Koncertní a výstavní síně Atrium
xxxxxxxxxx
za příkladné úsilí v práci se sponzory a za aktivní přístup při realizaci oprav a rekonstrukce divadla Járy Cimrmana
xxxxxxxxxx
za úsilí při realizaci nových projektů k podnícení aktivit mládeže a za práci, kterou odvedla pro příspěvkovou organizaci Junior klub

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OK
1.1. zajistit vyplacení odměn

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části