Usnesení rady ze dne 1. 12. 2004 č. 868

k vyhlášení grantů Výborem Zastupitelstva pro správu grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3

Rada městské části

I.  v y h l a š u j e
granty Městské části Praha 3 na rok 2005 a to v této podobě:

 • Grant na podporu umělecké činnosti divadelních, hudebních a tanečních subjektů na území Prahy 3
 • Grant na jednotlivé divadelní, hudební, taneční, výtvarné a filmové projekty realizované na území Prahy 3
 • Grant na projekty oživující kulturní činnost na území Prahy 3
 • Grant na podporu projektů a organizací zaměřených na zkvalitnění životního prostředí na území Prahy 3
 • Grant na kulturní, sportovní a vzdělávací činnost včetně využití volného času dětí a mládeže na území Prahy 3
 • Grant na podporu projektů, které se váží k významným výročím, k významným osobnostem a k významným místům Prahy 3
 • Grant na projekty a činnost organizací zaměřených na handicapované spoluobčany Prahy 3
 • Grant na projekty a činnost organizací zaměřených na seniory žijící na území Prahy 3
 • Grant na projekty a činnost organizací či spolků, které přispívají k oživení a rozvoji kultivované zájmové činnosti občanů na území Prahy 3
 • Grant na originální projekty zaměřené na rozvoj a prezentaci Městské části Praha 3
 • Grant na projekty organizací zaměřených na boj proti drogám

Uzávěrka na podání žádostí o granty je do 18. února 2005

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
1. schválit vyhlášené granty na rok 2005
2. pověřit Výbor Zastupitelstva pro správu grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3 vyhodnocením těchto žádostí
3. uložit
vedoucímu OK
3.1. zajistit řádné vyhlášení těchto grantových témat na rok 2005
3.2. dbát na dodržování grantových podmínek a pravidel

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části