Usnesení rady ze dne 1. 12. 2004 č. 866

k prodeji bytového domu čp. 2155 s pozemkem parc. č. 2801/1 vše v k. ú. Žižkov, Křivá 3, Praha 3, v rámci privatizace bytového fondu

Rada městské části

I.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
prodej bytového domu:
čp. 2155 s pozemkem parc. č. 2801/1 vše v k. ú. Žižkov, Křivá 3, Praha 3 v rámci privatizace bytového fondu, dle současných platných Zásad postupu při prodeji bytových domů s pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy – svěřených Městské části Praha 3 včetně jejich doplnění, Bytovému družstvu Křivá 2155/3, IČ 27188434 za kupní cenu 2 053 755 Kč

II.  u k l á d á
1. M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty
1.1. předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu městské části

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části