Usnesení rady ze dne 5. 5. 2004 č. 368

ke Směrnici k zadávání veřejných zakázek

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
Směrnici k zadávání veřejných zakázek, která je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. vedoucím odborů ÚMČ a komisím RMČ
1.1. při přípravě a zadávání veřejných zakázek postupovat dle zákona o veřejných zakázkách a dle Směrnice k zadávání veřejných zakázek

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části