Usnesení rady ze dne 5. 5. 2004 č. 367

k vyhodnocení plánu oprav 2003

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
vyhodnocení plánu oprav r. 2003, jež je přílohou tohoto usnesení

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části