Usnesení rady ze dne 5. 5. 2004 č. 366

ke zprávě komise pro posouzení a hodnocení nabídek na investiční úvěr na realizaci bytových nástaveb v k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek na výběr firmy na investiční úvěr na realizaci bytových nástaveb v k. ú. Žižkov, jež je přílohou tohoto usnesení

II.  v y b í r á
nejvhodnější nabídku firmy:
Česká spořitelna, a. s., Jugoslávská 19, 120 00 Praha 2

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1.1. oznámit výběr nejvhodnější nabídky zúčastněným firmám
1.2. společně s advokátní kanceláří vypracovat příslušnou smlouvu
2. M. Českému, starostovi městské části
2.1. podepsat příslušnou smlouvu

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části