Usnesení rady ze dne 5. 5. 2004 č. 365

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej pozemku parc. č. 751 k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zápis z vyhodnocení výběrového řízení na prodej pozemku parc. č. 751 k. ú. Žižkov, který je přílohou tohoto usnesení

II.  s c h v a l u j e
Raiffeisen a. s., IČ 14502763, se sídlem České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. čp. 49/13, PSČ 370 63 jako kupujícího pozemku parc. č. 751 k. ú. Žižkov

III.  u k l á d á
1. Ing. D. Reisiegelovi, zástupci starosty
1.1. projednat se shora citovanou společností možnost bezúplatného převodu 5 garážových stání na MČ Praha 3

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části