Usnesení rady ze dne 5. 5. 2004 č. 363

k umístění stavby elektrické přípojky, oprava kabelu 22kV na pozemku parc. č. 4278 k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost PRE Praha a. s., zastoupená Elektroservis xxxxxxxxxx, ze dne 5. 4. 2004, která je přílohou tohoto usnesení č. 1

II.  s c h v a l u j e

  • umístění stavby elektrické přípojky, oprava kabelu 22 kV na pozemku parc. č. 4278 k. ú. Žižkov
  • textaci souhlasu s umístěním stavby, která je přílohou usnesení č. 2

III.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat shora citovaný souhlas s umístěním elektrické přípojky

Ing. Bohuslav N i g r i n        Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části