Usnesení rady ze dne 5. 5. 2004 č. 362

ke zprávě komise pro posouzení a hodnocení nabídek na rekonstrukci a zateplení fasády ZŠ nám. J. z Lobkovic

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek na rekonstrukci a zateplení fasády ZŠ nám. J. z Lobkovic, jež je přílohou tohoto usnesení

II.  s o u h l a s í
s výběrem nejvhodnější nabídky firmy:
StavMo, s. r. o., Prokopova 198, 130 00 Praha 3

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OTSMI
1.1. oznámit všem uchazečům výběr nejvhodnější nabídky
1.2. společně s advokátní kanceláří vypracovat příslušnou smlouvu
2. xxxxxxxxxx, tajemnici ÚMČ
2.1. předložit příslušnou smlouvu Radě městské části ke schválení

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části