Usnesení rady ze dne 5. 5. 2004 č. 361

k souhlasu s akcí ”Setkání žonglérů na Židovských pecích” dne 15. 5. 2004

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost ART Prometheus, o. s., na pořádání akce ”Setkání žonglérů na Židovských pecích” dne 15. 5. 2004

II.  s o u h l a s í
s pořádáním akce ”Setkání žonglérů na Židovských pecích” dne 15. 5. 2004

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části