Usnesení rady ze dne 5. 5. 2004 č. 360

k uzavření Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
doporučení sociální a zdravotní komise Rady městské části ze dne 18. 3. 2004 k poskytnutí bytu v Domě s pečovatelskou službou paní xxxxxxxxxx

II.  s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou na byt č. 100, 1 + k.k., I. kategorie v 6. patře DPS Roháčova 26, Praha 3 na dobu neurčitou s paní xxxxxxxxxx
(osobní údaje jsou uvedeny v neveřejné příloze tohoto usnesení)

III.  u k l á d á
1. vedoucí OBNP
1.1. zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části