Usnesení rady ze dne 5. 5. 2004 č. 339

k uzavření dohody o narovnání s firmou T-Mobile Czech Republic a. s.

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s uzavřením dohody o narovnání s firmou T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Londýnská 730, Praha 2, která je uvedena v příloze tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat výše uvedenou dohodu

Ing. Bohuslav N i g r i n        Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části