Usnesení rady ze dne 5. 5. 2004 č. 338

k poskytnutí finančních prostředků z fondu sociálního a zdravotního

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
doporučení a zápis z jednání sociální a zdravotní komise Rady městské části ze dne 22. 4. 2004 k poskytnutí finančních prostředků na základě předloženého požadavku

II.  s o u h l a s í
1. s
 poskytnutím daru z fondu sociálního a zdravotního
1.1. ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ
xxxxxxxxxx , ředitel
267 51 Lochovice 222: 3 000 Kč
2.1. SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V PRAZE 3, obvodní výbor
xxxxxxxxxx , předsedkyně
Kontakt: xxxxxxxxxx, jednatelka
Praha 3, Pod lipami 35: 20 000 Kč
3.1.SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V PRAZE 3, obvodní výbor
xxxxxxxxxx, předsedkyně
Kontakt: xxxxxxxxxx, jednatelka
Praha 3, Pod lipami 35: 9 680 Kč
2. s poskytnutím příspěvku z fondu sociálního a zdravotního
2.1. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ODD. SOCIÁLNÍ PREVENCE
ÚMČ PRAHA 3
xxxxxxxxxx, vedoucí odd. sociální prevence: 53 600 Kč
2.2. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ODD. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ
OCHRANY DĚTÍ ÚMČ PRAHA 3
xxxxxxxxxx, vedoucí odd. sociálně právní ochrany dětí: 60 000 Kč
Celkem 146 280 Kč

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OE

1.1. zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části