Usnesení rady ze dne 5. 5. 2004 č. 337

k poskytnutí finančních prostředků z fondu sociálního a zdravotního

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
doporučení a zápis z jednání sociální a zdravotní komise Rady městské části ze dne 18. 3. 2004 k poskytnutí finančních prostředků na základě předloženého požadavku

II.  s o u h l a s í
s poskytnutím daru z fondu sociálního a zdravotního
FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY
ORTOPEDICKO-TRAUMATOLOGICKÁ KLINIKA
Praha 10, Šrobárova 50: 47 500 Kč

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1.1. zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části