Usnesení rady ze dne 19. 5. 2004 č. 408

ke stanovení platu vedoucího Odboru dopravy Úřadu městské části

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
návrh tajemnice Úřadu městské části na stanovení platu vedoucího Odboru dopravy Úřadu městské části xxxxxxxxxx

II.  s t a n o v u j e
plat vedoucímu Odboru dopravy Úřadu městské části xxxxxxxxxx s účinností od 1. 6. 2004 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

III.  u k l á d á
1. oddělení personální práce a mezd
1.1. zajistit vyplácení platu

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části