Usnesení rady ze dne 19. 5. 2004 č. 407

ke smlouvě o pronájmu výpočetní techniky pro zajištění zpracování výsledků voleb do Evropského parlamentu mezi Městskou částí Praha 3 a firmou GESTO COMPUTERS, spol. s. r. o.

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o pronájmu výpočetní techniky s fy. GESTO COMPUTERS, spol. s. r. o., která je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat tuto smlouvu

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části