Usnesení rady ze dne 19. 5. 2004 č. 406

ke schválení smlouvy o výpůjčce č. VYP/67/04/000000/2004

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
se smlouvou o výpůjčce č. VYP/67/04/000000/2004, uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat tuto smlouvu

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části