Usnesení rady ze dne 19. 5. 2004 č. 405

ke zprávě komise pro posouzení a hodnocení nabídek na dodávku kancelářských potřeb

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek na výběr firmy na dodávku kancelářských potřeb, jež je přílohou tohoto usnesení

II.  v y b í r á
nejvhodnější nabídku firmy:
Activa, s. r. o., Koněvova 141, 130 00 Praha 3

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OHS
1.1. oznámit výběr nejvhodnější nabídky zúčastněným firmám
1.2. společně s advokátní kanceláří vypracovat příslušnou smlouvu
2. xxxxxxxxxx, tajemnici ÚMČ
2.1. předložit příslušnou smlouvu Radě městské části ke schválení

Ing. Bohuslav N i g r i n           Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části