Usnesení rady ze dne 19. 5. 2004 č. 404

k uzavření Smlouvy o nájmu bytu Hořanská 4/1513 – Řezníková Alice

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost xxxxxxxxxx o prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou s měsíční platbou nájemného v ul. Hořanská 4/1513, Praha 3, uzavřené na základě výběrového řízení, vyhodnoceného usnesením Rady městské části č. 360 ze dne 4. 6. 2003

II.  s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou a to od 1. 7. 2004 za podmínky placení ročního nájemného ve výši 98 712 Kč, placeného v pravidelných měsíčních splátkách, dle vzorové smlouvy schválené usnesením Obvodní rady M. č. Praha 3 č. 295 ze dne 25. 7. 2000

III.  u k l á d á
1. vedoucí OBNP
1.1. uzavřít smlouvu dle bodu II.

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části