Usnesení rady ze dne 19. 5. 2004 č. 402

ke zprávě komise pro posouzení a hodnocení nabídek na rekonstrukci suterénu Žižkovské radnice – 2. část

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek na rekonstrukci suterénu Žižkovské radnice – 2. část, jež je přílohou tohoto usnesení

II.  s o u h l a s í
s výběrem nejvhodnější nabídky firmy:
IS DEVELOPER, s. r. o., Krocínova 5, 110 00 Praha 1, IČO 27101452

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OTSMI
1.1. oznámit všem uchazečům výběr nejvhodnější nabídky
1.2. společně s advokátní kanceláří vypracovat příslušnou smlouvu
2. xxxxxxxxxx, tajemnici ÚMČ
2.1. předložit příslušnou smlouvu Radě městské části ke schválení

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části