Usnesení rady ze dne 19. 5. 2004 č. 401

k poskytnutí peněžitého daru z fondu starosty za organizaci a vyhodnocení soutěže Pohár starosty Hartiga

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
poskytnutí peněžitého daru z fondu starosty ve výši 3 000 Kč xxxxxxxxxx, bytem Slezská 111, Praha 3, za organizaci a vyhodnocení soutěže Pohár starosty Hartiga

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1.1. zajistit výplatu peněžitého daru

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části