Usnesení rady ze dne 21. 7. 2004 č. 578

k uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností Infohelp s r. o.

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytování služeb se společností Infohelp s r. o., která je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat výše uvedenou smlouvu
2. Ing. D. Reisiegelovi, zástupci starosty
2.1. zajistit potřebné finanční prostředky

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části